Prof. Dr. Engin Akarlı
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup (1968) yüksek lisansını Wisconsin Üniversitesi Tarih (1972), doktorasını ise Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Tarihi programlarında (1976) tamamladı. 1996’dan beri Brown Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı ve 2011’de İstanbul Şehir Üniversitesi kadrosuna katıldı. Harvard, Princeton, Washington (St. Louis) ve Ürdün Yarmouk üniversitelerinin başını çektiği çeşitli kurumlarda dersler verdi. Kitaplarından başlıcaları şunlardır: The Long Peace: Ottoman Lebanon, 1961­1920 (Berkeley: University of California Press, 1993), Ottoman Documents on Jordan (c. I-II, Amman: University of Jordan, 1989). Bazı kitap bölümlerinin başlıkları şöyledir: “Daughters and Fathers: A Young Druze Woman’s Experience (189497)”, Identity and Identity Formation in the Ottoman Middle East and the Balkans içinde, (ed.) Karl Barbir ve Baki Tezcan (Madison: University of Wisconsin Press, 2007),“Law in the Marketplace, 17301840”, Dispensing Justice in Islam: Qadis and their Judgments içinde, (ed.) M. Khalid Masud, Rudolph Peters ve David S. Powers (Leiden-Boston: Brill, 2006). Ayrıca birçok kitaba editörlük yaptı ve çok sayıda makale yayımladı. (Detaylı özgeçmiş için tıklayın)
 
Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi (1990). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptığı sırada aynı üniversitede Hadis bilim dalında yüksek lisansını tamamladı (1993). Aynı yıl yeni kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne YLS sınavıyla İslam Mezhepleri Tarihi araştırma görevlisi olarak atandı.Lisansüstü öğrenimi için gittiği İngiltere’de Edinburgh Üniversitesi İslam ve Ortadoğu Araştırmaları bölümünde doktor ünvanı aldı (1997). Yurda dönüşünde göreve başladığı Çanakkale Onsekiz Mart Ü. İlahiyat Fakültesi’nde 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör oldu. Dekan yardımcılığı (1998-1999), Üniversite Senatörlüğü (2000-2009) ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı (1999-2009) görevlerini yürüttü. 2009’da Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi, 2012’de ise İstanbul Şehir Üniversitesi kadrosuna katıldı. Çalışmalarını klasik kelâm okullarının yanısıra Şiîliğin tarihi, düşüncesi ve günümüzdeki durumu, bugünkü selefîlik, çağdaş İslami hareketler ve akımlar, din-siyaset ilişkisi konuları üzerine yoğunlaştıran Büyükkara’nın, alanında yerli ve yabancı dilde yaptığı çeşitli yayınları bulunmaktadır. (Detaylı özgeçmiş için tıklayın)

 

 

Doç. Dr. Mehmet Boynukalın

El-Ezher Üniversitesi Hukuk ve İslam Hukuku Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim dalında yüksek lisans tezini verdi. “Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar” başlıklı teziyle 1999 yılında İslam Hukuku doktoru oldu. 2000-2001 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tefsir projesinde uzman olarak çalıştı. 2001-2006 yılları arasında İngiltere’de bilimsel araştırmalarını sürdürdü. 2006-2011 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) İslam Hukuku dalında araştırma uzmanı olarak çalıştı. Ocak 2011’de İslam Hukuku Doçenti oldu. Temmuz 2011- Ocak 2012 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Koordinatörlüğünü yürüttü. Türkçe ve Arapça kitap ve makaleleri bulunmaktadır. (Detaylı özgeçmiş için tıklayın)

 

Doç. Dr. Halit Özkan

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1998). Aynı üniversitede “Takriri Sünnet ve Sahih-i Buhari’deki Takrirler” başlıklı Yüksek Lisans (2000) ve “Hicri İlk İki Asırda Farklı Şehirlerde Amel Telakkisi Oluşumunda Sünnet ve Hadisin Yeri” başlıklı doktora tezini (2006) hazırladı. 2002’de Cornell Üniversitesi’nde alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. 2009-2012 arasında TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde Araştırma Uzmanı olarak çalıştı. Temel ilgi alanları arasında İslami ilimlerin teşekkül dönemi, hadis ilminde tedvin ve tasnif süreçleri, Muvatta, amel-i Ehl-i Medine ve amelü’l-emsar gibi konular bulunmaktadır. Divan Disiplinlerarası Çalışmalar dergisi yayın kurulu üyesi olan Özkan’ın telif ve tercümeleri Islamic Law and Society, İSAM İslam Araştırmaları Dergisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hadis Tetkikleri Dergisi, Divan Disiplinlerarası Çalışmalar gibi dergilerde yayınlandı. TDV İslam Ansiklopedisi’nde müellif ve redaktör, Klasik Yayınları’nın İslam Medeniyeti Araştırmaları serisinde editör olarak da görev yapan Özkan’ın Arap Gözüyle Osmanlı serisinde yayımlanmış çevirileri vardır. (Detaylı özgeçmiş için tıklayın)

 

Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Said Kaya

Marmara İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin SosyalBilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı (1995).  Warwick Üniversitesi başta olmak üzere,İngiltere ve ABD’inde hukuk felsefesi üzerine araştırmalar yaptı. “MezheblerinTeşekkülünden Sonra Fıkhi İstidlal” başlığını taşıyan doktora tezinitamamlamasının (2001) ardından, Harvard Hukuk Fakültesi’nde doktora sonrasıçalışmalarını sürdürdü (2001-2002). Çeşitli araştırma projeleri çerçevesinde Mısır (1996) ve Ürdün’de (2005-2006) bulundu. Bursiyer olarak intisap ettiğiİslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) araştırmacı, proje yürütücüsü, başkanyardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı (1997-2012). Bilim ve SanatVakfı’nda İslami ilimlere dair çeşitli seminer, atölye çalışmaları ve okumagrupları düzenledi. Fıkıh usulü,mezheb, tecdid hareketleri, Hanefi fıkıh tarihi, sosyal teori ve bilgisosyolojisi ilgi alanları arasındadır. (Detaylı özgeçmiş için tıklayın)

 

Yrd. Doç. Dr. Hızır Murat Köse

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans (1988), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans (1990) ve Warwick Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde doktorasını tamamladı. Fatih Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Çalışma alanları Siyaset Sosyolojisi, Ibn Haldun'un Siyasi Düşüncesi, Hukuk Sosyolojisi, Osmanlı Siyaset Düşüncesi, Çokkültürlülük, Çalışma Sosyolojisi'dir. (Detaylı özgeçmiş için tıklayın)

 

 

Yrd. Doç. Dr. Özgür Kavak

1978’​​de Karamürsel’de doğdu. İzmit İmam-Hatip Lisesi (1995) ve M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2000). 2002 yılında “Şah Veliyyullah Dihlevî’nin İctihad​ Anlayışı” başlıklı teziyle M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Aynı bilim dalında “Reşid Rıza’nın Fıkıh Düşüncesi Çerçevesindeki Görüşleri” başlıklı doktora tezini savundu (2009;  Modern İslam Hukuk Düşüncesi: Reşid Rıza Örneği, İstanbul: Klasik, 2011). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı (2011-2013). Akademik çalışma alanları İslam Siyaset Düşüncesi, İslam Modernizmi ve çağdaş Arap Edebiyatı'dır.​​ (Detaylı özgeçmiş için tıklayın)

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Atçıl

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu (1999). Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümünde yüksek lisans yaptı (2002). Chicago Üniversitesi’nde Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri alanında doktorasını tamamladı (2010). İslam tarihi ve medeniyeti ve Osmanlı hukuku başlıca çalışma alanları arasındadır. (Detaylı özgeçmiş için tıklayın)

Öğr. Gör. Kasım Kopuz

El-Ezher Üniversitesi Hukuk ve İslam Hukuku ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültelerinden mezun oldu. Tarih ve sosyoloji araştırmaları yaptığı Binghamton Üniversitesi'nde (SUNY) Osmanlı Tarihi alanında yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı üniversitede doktora çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma alanı; 17. ve 18. asırlarda Osmanlı toplumunda fıkıh kültürünün yeniden üretimi. Akademik ilgi alanları; fıkıh, İslam düşüncesi, sosyal teori, kültürel çalışmalar, bil​​gi üretimi ve dünya dinleri tarihi'dir.

Öğr. Gör. Dr. Abdurrahman Harash

Şam Üniversitesi Arap Edebiyatı (2001) ve Ezher Üniversitesi Şeria ve Kanun Fakültesi (2002) mezunu. Şam Üniversitesi Arap Edebiyatı (2004) ve Umm Darman Üniversitesi İslam Araştırmaları (2009) bölümlerinde master yaptı. Umm Darman Üniversitesi’nde aynı bölümde doktorasını tamamladı (2012). Akademik ilgi alanları arasında, Klasik Dönem Arap Edebiyatı, Tefsir ve Kıraat uygulamaları bulunmaktadır.

Ar. Gör. Salih Günaydın
KHKempen Yüksek Okulu (Belçika) Endüstri Mühendisliği Fakültesi’nden mezun oldu (2004). KULeuven Üniversitesinin (Belçika) Elektroteknik Fakültesi’nde “Multi-microphone Noise Reduction Techniques in Hearing Aids” başlıklı Yüksek Lisans (2006) tezini hazırladı. 2007-2009 yılları arasında Belçika ve Hollanda’da yazılım mühendisi (software engineer) olarak çalıştı. 2009-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi (M.Ü.) İlahiyat Fakültesi Uluslararası İlahiyat bölümünde okudu. 2013 yılında "Fahreddîn er-Râzî'nin Düşünce Sisteminde Mekân Kavramı" başlıklı tez çalışmasıyla M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelâm bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı bilim dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Temel ilgi alanları arasında İslami ilimlerin teşekkül dönemi, kelam kozmolojisi, kelam-felsefe ilişkisi ve din-bilim ilişkisi gibi konular bulunmaktadır.  (Detaylı özgeçmiş için tıklayın)
 
Dr. Nicole Kançal-Ferrari (*)
Nicole Kançal-Ferrari  Lausanne (İsviçre) Üniversitesinden  Sanat Tarihi, Alman Dili ve Edebiyatı ve Fransızca bölümlerinden 1994 yılında mezun oldu. Aynı sene İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde Yüksek Lisansa başladı. “Kırım Hanları’nın İmar Faaliyeti ve Mezar Taşları” başlıklı tezi 1998’de kabul edildi. Aynı bölümde “Bahçesaray’daki Hansaray’ın Yerleşim Düzeni ve Mimarisi“adlı doktora çalışması 2004 yılında tamamlandı. Kırım’dan Kalan Miras: Hansaray adlı eseri Klasik Yayınları arasından 2005’te çıktı. Nicole Kançal-Ferrari’nin TDV İslâm Ansiklopedisi’nde Kırım ile ilgili maddeleri yayınlandı. Değişik yayın organlarında Türk-İslâm sanatı ile ilgili makaleleri mevcuttur. Küre & Klasik Yayınevleri yayın kurulu üyesi ve Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırma Merkezi yürütme kurulu üyesidir. Aynı vakıfta 2003’ten beri Sanat Tarihi Seminerleri vermektedir. 

Şimdilerde Kırım Tarihi ve Kültürel Miras Envanter Çalışması’nı (YTB’e bağlı) sürdürmektedir. Görsel ve maddi kültür, tasvir teorileri, Türk-İslam sanatı ve mimarlığı özel ilgi alanları arasındadır.

(*) Yarı-zamanlı